Resultaten 42 weergeven

Concreet zicht op legalisering

Eenieder die van plan is om te bouwen of al bezig is met bouwen, krijgt te maken met de gemeente en dient te beschikken over een vergunning (tenzij het bouwwerk vergunningvrij kan worden gerealiseerd). Het kan ook voorkomen dat men al iets heeft gebouwd dat nog niet is vergund. Men spreekt in dit geval van …

Wat is vermogensschade?

Bij de vaststelling van schade dient ook te worden bezien welke schade er dient te worden vergoed. Artikel 6:95 BW bepaalt in dit kader het volgende: “De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan …

Nieuwe regels voor betere afwikkeling medische aansprakelijkheid

Deze maand is de nieuwe Gedragscode Openheid Medische Incidenten: Betere Afwikkeling Medische Aansprakelijkheid in werking getreden (kortweg GOMA). De GOMA is een uitgave van de Letselschaderaad in overleg met vertegenwoordigers van zorgorganisaties en verzekeraars. De GOMA biedt kaders voor een redelijke, rechtvaardige en voortvarende omgang tussen arts en patiënt bij medisch incidenten, waarin wederzijds vertrouwen, …

Betaling vereist voor geldige overdracht?

Juristen kunnen de vereisten voor een geldige overdracht dromen. Volgens artikel 3:84 BW is voor de overdracht van een goed een geldige titel, levering en beschikkingsbevoegdheid vereist. Als voorbeeld de koop van een boek: een boek is te koop in de winkel tegen een redelijke prijs (het aanbod). Een koper aanvaardt dit aanbod door de …

Berekening smartengeldvergoeding

Een smartengeldvergoeding is een onderdeel van de schadevergoeding die een slachtoffer van een ongeval vergoedt krijgt. Door middel van deze vergoeding wordt de immateriële schade gecompenseerd die ten gevolge van het ongeval wordt geleden. De vraag is echter hoe deze vergoeding wordt berekend. Smartengeld is een vorm van schade, namelijk immateriële schade voor pijn, verdriet …

Nieuwe wet- en regelgeving 2023

Ook in 2023 heeft de wetgever weer wat nieuwe regels in petto. Zie hieronder enkele wijzingen. 1 . Minimumloon In 2023 gaat het minimumloon met 10,5% omhoog. Het minimummaandloon, in 2022 nog 1.756,20 euro, bedraagt in het nieuwe jaar 1.934,40 euro voor werknemers van 21 jaar en ouder. De verhoging van het minimumloon zorgt tevens …