Blog

Tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid: hoe zit dit nu precies?

Wil je als werkgever zijnde iemand uit het buiteland (van buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland)  inhuren? Dat kan, maar hier zijn regels aan verbonden.  Voor werknemers van buiten de EER en Zwitserland is vaak een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid vereist. Welke vergunning vereist is, hangt af van de …

Onrechtmatig overheidshandelen

De overheid kan onrechtmatig handelen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de overheid een onrechtmatig besluit heeft genomen of bijvoorbeeld dat de overheid onzorgvuldig of nalatig jegens particulieren heeft gehandeld. Wanneer dit zich voordoet, kan een particulier een schadevergoeding vragen van de overheid. Hiervoor dient men zich eerst tot een bestuursorgaan te wenden. Wijst die …

Aanvragen van faillissement als ultimum remedium bij wanbetalers

Ondernemers kunnen te maken krijgen met wanbetalers. Daartegen kunnen allerlei acties worden ondernomen zoals het versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen. Een incassobureau of een deurwaarder kan ook worden ingeschakeld om een debiteur tot betaling te bewegen. Het kan echter voorkomen dat betaling vooralsnog uitblijft en dat de hiervoor genoemde opties geen soelaas bieden. Een stap …

Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes ofwel de algemene voorwaarden kunnen voor verrassende situaties zorgen wanneer deze niet goed worden doorgenomen. Er kan bijvoorbeeld een boeteclausule opgenomen zijn in de algemene voorwaarden bij het niet nakomen van bepaalde verplichtingen. Zo een beding kan echter worden vernietigd. Een beding in algemene voorwaarden waarbij van een consument een onevenredig hoge …

Conservatoir beslag

Debiteuren die hun verplichtingen niet nakomen, kunnen voor ondernemers ontzettend problematisch zijn. De betaling van een vordering kan voorafgaand of tijdens een procedure door middel van conservatoir beslag veilig worden gesteld. Door conservatoir beslag wordt voorkomen dat een debiteur een vordering met bijvoorbeeld een hypotheek bezwaart of verkoopt. Om conservatoir beslag te leggen moet er …

Forumkeuzebeding

ij het aangaan van overeenkomsten zijn partijen vaak vrij om een bevoegde rechter aan te wijzen (forumkeuze) . Artikel 108 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt immers dat indien partijen bij overeenkomst een rechter hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen, dat die rechter bij uitsluiting bevoegd is van de zaak kennis te nemen, voorzover niet …