Blog

Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van een bouwwerk nader toegelicht

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een omgevingsvergunning nodig voor plaatsgebonden projecten. Een project bestaat uit een of meer activiteiten. Ingevolge artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de in de wet genoemde activiteiten. …

Geen mondkapje, geen recht op consult?

Sinds het begin van de coronacrisis is het vaak genoeg voorgekomen dat men zich verzet of willen verzetten tegen de door de overheid gestelde coronamaatregelen. Zoals reeds bekend is een van die coronamaatregelen het dragen van een mondkap (geweest). Zorgaanbieders mogen zelf bepalen of een mondkap in de praktijk nodig is. Dit betekent dat huisartsen, …

Onderhandelingen afbreken: zomaar mogelijk?

Afgebroken onderhandelingen blijven veelvuldig het onderwerp van geschillen. De vraag is daarbij vaak of de afbrekende partij, de onderhandeling wel kon afbreken. Ook komt de vraag aan de orde of er al een overeenkomst tot stand is gekomen. Deze vragen stonden ook ter discussie in de zaak tussen FNS (een projectontwikkelaar) en Jumbo Supermarkten in …

Ruimere toegang bestuursrechter in omgevingsrechtzaken

Belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan is het indienen van een zienswijze niet meer nodig om het recht op beroep bij de bestuursrechter veilig te stellen. Dit is kort gezegd het oordeel van de Afdeling in een uitspraak van 14 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:786).  Hoe was het geregeld? Artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht bepaalt …