Blog

Conservatoir beslag

Debiteuren die hun verplichtingen niet nakomen, kunnen voor ondernemers ontzettend problematisch zijn. De betaling van een vordering kan voorafgaand of tijdens een procedure door middel van conservatoir beslag veilig worden gesteld. Door conservatoir beslag wordt voorkomen dat een debiteur een vordering met bijvoorbeeld een hypotheek bezwaart of verkoopt. Om conservatoir beslag te leggen moet er …

Forumkeuzebeding

Bij het aangaan van overeenkomsten zijn partijen vaak vrij om een bevoegde rechter aan te wijzen (forumkeuze) . Artikel 108 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt immers dat indien partijen bij overeenkomst een rechter hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen, dat die rechter bij uitsluiting bevoegd is van de zaak kennis te nemen, voorzover niet …

Debiteur failliet: wat nu?

Indien een debiteur failliet is verklaard en een schuldeiser een vordering op diegene had dan is het niet geheel vanzelfsprekend dat die vordering zal worden voldaan. De opbrengst van het vermogen van de failliet is immers meestal niet toereikend om iedere schuldeiser te betalen. Elke schuldeiser moet worden betaald naar evenredigheid van de grootte van …

Planschade

De gemeente kan van een bestemmingsplan afwijken en daardoor kan men planschade lijden. Van planschade is sprake wanneer men – door de afwijking van het bestemmingsplan – in een planologisch nadeliger positie terechtkomt. Een gedupeerde van planschade kan deze schade vergoed krijgen van de gemeente. Deze vergoeding wordt echter niet altijd toegewezen aangezien aanvragen om …