Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van een bouwwerk nader toegelicht

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een omgevingsvergunning nodig voor plaatsgebonden projecten. Een project bestaat uit een of meer activiteiten. Ingevolge artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de in de wet genoemde activiteiten. Voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ is op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo een omgevingsvergunning vereist.  

Een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ geeft het recht om een bouwwerk of gebouw op te richten, uit te breiden of te verbouwen. Er is sprake van ‘bouwen’, wanneer aan de begripsomschrijving is voldaan. Artikel 1 Wabo definieert bouwen als volgt: plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten.

Een ‘bouwwerk’ is gedefineerd als volgt: ‘elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal welke op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond’.

Het toetsingskader voor de activiteit waarvoor een omgevingsvergunning kan worden verleend is opgenomen in de artikelen 2.10-2.20a Wabo. Het specifieke toetsingskader voor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ is uiteengezet in artikel 2.10 Wabo.

Artikel 2.10 Wabo bepaalt dat een omgevingsvergunning voor het bouwen slechts mag en moet worden geweigerd indien zich een van de in dat artikel genoemde weigeringsgronden voordoet. Dit wordt het limitatief-imperatief stelsel van de Wabo genoemd. Indien géén van de weigeringsgronden zich voordoet, dan heeft het college van B&W geen keuze en moet de omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk worden verleend.

De weigeringsgronden zijn als volgt.

1. Strijd met het Bouwbesluit 2012.

Dit betreft een technische toets van het bouwplan.

2. Strijd met de Bouwverordening.

Hierbij wordt bijvoorbeeld getoetst of het Bouwplan in voldoende parkeergelegenheid voorziet.

3. Strijd met het planologische regime.

Er zal moeten worden getoetst of het bouwplan op de concrete locatie volgens het geldende planologische regime is toegestaan.

4. Strijd met de redelijke eisen van welstand.

Dit betreft een toets of het uiterlijk van het bouwplan acceptabel is.

5. Op advies van de Commissie van tunnelveiligheid.
Als het advies daartoe aanleiding geeft, moet de omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk worden geweigerd. Deze weigeringsgrond is alleen van toepassing bij een bouwplan voor een tunnel of een daarmee vergelijkbaar bouwwerk.

Het bovenstaande houdt aldus onder meer in dat er moet worden nagegaan of het bouwwerk op basis van het bestemmingsplan mag worden gebouwd en of de afmetingen van het bouwplan in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Indien een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, geldt dat het in beginsel moet worden geweigerd. Het bouwplan wordt echter automatisch aangemerkt als zijnde aanvraag voor een planologische gebruiksactiviteit. Dat een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, wil dan ook niet automatisch zeggen dat het dan ook wordt geweigerd. Het toetsingskader voor de planologische gebruiksactiviteit is immers neergelegd in artikel 2.12 Wabo.

Voldoet het bouwplan aan de wet- en regelgeving? Dan dient de omgevingsvergunning te worden verleend.

Er bestaat ook nog de mogelijkheid dat er helemaal geen omgevingsvergunning is vereist. Wanneer dit het geval is, staat geregeld in Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Artikel 2 en 3 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht geven aan wanneer voor een project dat bestaat uit de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’, géén omgevingsvergunning is vereist. Artikel 2 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, is ook van toepassing op een project dat bestaat uit een planologische gebruiksactiviteit, artikel 3 niet.

Heeft u vragen hierover? Bent u van plan om zelf te gaan bouwen en wilt u een vergunning aanvragen? Vraag Tom Franssen om hulp hierbij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *