Ruimere toegang bestuursrechter in omgevingsrechtzaken

Belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan is het indienen van een zienswijze niet meer nodig om het recht op beroep bij de bestuursrechter veilig te stellen. Dit is kort gezegd het oordeel van de Afdeling in een uitspraak van 14 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:786). 

Hoe was het geregeld?

Artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat: “Geen beroep bij de bestuursrechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld.” Dit artikel komt er kortom op neer, dat er zonder het indienen van bezwaar (bij de reguliere procedure) of zonder het indienen van zienswijzen (bij de uitgebreide procedure), er geen weg open staat tot de bestuursrechter, indien men het niet eens is met een onherroepelijk besluit (na mogelijkheid van zienswijzen/ bezwaar).

Wat verandert er?

14 april jl. heeft de Afdeling echter een verruiming gegeven van deze bepaling. De Afdeling heeft bij uitspraak, ECLI:NL:RVS:2021:786, beslist dat belanghebbenden bij een bestemmingsplan, een omgevings- of natuurvergunning voorlopig niet meer eerst een zienswijze hoeven in te dienen tegen het ontwerpbesluit om hun recht op beroep bij de bestuursrechter ‘veilig te stellen’.

In de praktijk betekent dit voor belanghebbenden dat in alle omgevingsrechtelijke zaken waarin de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is, gebruik kan worden gemaakt, van het ruimere toegangsrecht tot de bestuursrechter. Het eerder indienen van een zienswijze zal aldus niet meer nodig zijn. Daarnaast kan in beroep bij de bestuursrechter ook worden opgekomen tegen onderdelen van het besluit waarover de belanghebbende in de zienswijze eerder niets zou hebben gezegd.

Lees de uitspraak via: Uitspraak 201908374/1/R3 – Raad van State.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *