Nieuwe wet- en regelgeving 2021

Het eind van 2020 is in zicht. Een nieuw jaar, betekent ook nieuwe wet- en regelgeving. Hieronder leest u daarom beknopt enkele nieuwe wetten en regelgevingen die vanaf januari 2021 in werking zullen treden.

  1. Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Met ingang van 1 januari 2021 treedt de “Wet homologatie onderhands akkoord” in werking (Staatsblad 2020, 415 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)). Deze wet gaat onderdeel uitmaken van de Faillissementswet. De wet zorgt ervoor dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren. Daardoor kan een faillissement worden voorkomen. Het is nog de vraag hoe deze wet in de praktijk zal gaan werken, maar in het licht van bijvoorbeeld de coronacrisis, kan deze wet een steuntje in de rug bieden, om als onderneming zijnde het hoofd boven water te blijven houden. Deze wet zal daarom hoogstwaarschijnlijk gunstig voor levensvatbare ondernemingen uitpakken.

2. Flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak

Vanaf januari 2021 kunnen rechtszoekenden sneller geholpen worden, omdat vanaf dan de “Wet flexibilsering zaaksverdeling rechtspraak” in werking zal treden (Staatsblad 2020, 459 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)). De wet zal ervoor zorgen dat bestaande belemmeringen voor de rechtspraak weg worden genomen, door maatregelen te treffen tegen problemen met de zittingscapaciteit. Er worden immers, door inwerkingtreding van de wet, administratieve drempels weggenomen, welke momenteel nog een belemmering vormen bij het doorverwijzen van rechtszaken naar een ander gerecht. Aangezien de wet problemen met betrekking tot zittingscapaciteit, wegneemt, kan deze wet voor rechtzoekenden gunstig uitpakken.

3. Herziening beslag- en executierecht

Het is bekend dat een schuldeiser maatregelen mag treffen, als zijn rekeningen niet worden betaald. Zo kan een schuldeiser bijvoorbeeld een incassoprocedure starten, of andere maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat rekeningen wél worden betaald. Dit zal per 1 januari 2021 echter anders zijn, aangezien vanaf dan de wet “Herziening beslagrecht en executierecht” in werking treedt (Staatsblad 2020, 277 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)). Zo zal het vanaf 1 januari 2021 niet langer mogelijk zijn om een volledige bankrekening van iemand met schulden op te eisen. Dit heeft tot gevolg dat men niet onder het bestaansminimum kan komen. Voor schuldenaars pakt deze wet dan ook gunstig uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *