Betaling vereist voor geldige overdracht?

Juristen kunnen de vereisten voor een geldige overdracht dromen. Volgens artikel 3:84 BW is voor de overdracht van een goed een geldige titel, levering en beschikkingsbevoegdheid vereist.

Als voorbeeld de koop van een boek: een boek is te koop in de winkel tegen een redelijke prijs (het aanbod). Een koper aanvaardt dit aanbod door de wil kenbaar te maken dit boek te willen kopen en gaat over tot betaling van de koopprijs. Door de aanvaarding van het aanbod komt de koopovereenkomst tot stand. In goederenrechtelijke termen is een koopovereenkomst de “geldige titel”. Vervolgens verschaft de verkoper het boek. Daarmee is voldaan aan de levering en komt de overdracht tot stand (ervan uitgaande dat de verkoper beschikkingsbevoegd is, dat is bijvoorbeeld het geval indien de verkoper het boek niet heeft gestolen).

Wat gebeurt er echter wanneer de koper de koopprijs niet betaalt? Komt dan ook een overdracht tot stand of blijft deze achterwege? Dit wordt hieronder uitgelegd.

Zoals hierboven al kort aangegeven komt een geldige titel, zoals een koopovereenkomst, tot stand door het doen van een aanbod en de aanvaarding daarvan. Toen de koper aangaf het boek te willen kopen aanvaardde hij daarmee het aanbod (het boek dat tegen een prijs te koop is). Als een verkoper dan overgaat tot verschaffing van het boek en als die verkoper op dat moment beschikkingsbevoegd was, komt een overdracht, ook al zou een koper de koopprijs niet betalen, gewoon tot stand. Voor het tot stand komen van een overdracht maakt het aldus niet uit of de koopprijs wordt betaald of niet.

Staat de verkoper dan met lege handen als de koper de koopprijs niet betaald? Nee. Uit een koopovereenkomst vloeien namelijk verschillende verbintenissen.

Indien een koper de koopprijs niet betaald, kan de verkoper een vordering instellen op grond van artikel 6:74 BW, namelijk op grond van tekortkoming in de nakoming. Artikel 7:26 BW bepaalt in dit kader bovendien dat de koper verplicht is de koopprijs te betalen. De koper kan dan wel – zonder betaling – rechtmatig eigenaar zijn van het boek indien aan de vereisten van overdracht is voldaan, maar dat neemt niet weg dat hij gehouden is om over te gaan tot betaling van de koopprijs.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *