Het overdragen van een vordering: cessie of contractovername?

Partijen kunnen ervoor kiezen om een vordering te verkopen. De overdracht van een vordering vindt plaats via een cessie. Soms wordt echter het gehele contract (de rechtsverhouding) overgenomen door een derde. In dat geval wordt contractovername bedoeld. Cessie en contractovername zijn twee op elkaar lijkende figuren, die in verband kunnen worden gebracht met het overnemen van een vordering. Beide werken echter anders. Daar wordt in wat volgt bij stilgestaan. Ook wordt ingegaan op de vraag of toestemming vereist is indien een partij ineens besluit om de vordering dan wel het contract door een andere partij over te laten nemen.

Contractovername

Contractsoverneming is een drie-partijenovereenkomst: de partij bij een overeenkomst, die haar rechtsverhouding tot de wederpartij wil overdragen aan een derde, de wederpartij en de derde. Op deze wijze wordt de gehele rechtsverhouding tot de wederpartij, met inbegrip van alle nevenrechten, nevenverplichtingen en wilsrechten aan de derde overgedragen.

Contractovername is geregeld in artikel 6:159 BW.

Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte.

Contractovername geschied bij een akte. Die akte wordt gesloten tussen de overdragende partij (A) en de derde die het contract overneemt (C). De partij waar A het contract in eerste instantie mee had overeengekomen (B), dient echter toestemming te geven voor die contractovername. Zonder die toestemming gaat de contractovername aldus niet door.

Een geluk voor A is echter dat die toestemming van de contractovername vormvrij kan geschieden. Die toestemming kan daardoor dan ook stilzwijgend plaatsvinden. In dat geval kan bijvoorbeeld uit feiten en omstandigheden blijken dat de contracterende partij (in het bovenstaande voorbeeld, B) akkoord is gegaan met de overname van het contract door de derde (in het bovenstaande voorbeeld, C).

Een andere manier van overdracht van een vordering is door middel van cessie.

Cessie

Cessie houdt het overdragen van de vordering in, en ook niet meer dan dat. Dat is anders bij contractsovername. Bij contractovername treedt de verkrijger helemaal in de rechten en verplichtingen van deĀ overeenkomst.

Cessie is geregeld in artikel 3:94 BW.

Buiten de in het vorige artikel geregelde gevallen worden tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten geleverd door een daartoe bestemde akte, en mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of verkrijger.

Voor het cederen van een vordering is een akte van cessie nodig. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen de cedent en cessionaris, inhoudende welke vordering er wordt overgedragen. Dit kan door middel van een bij de notaris opgemaakte akte (“de authentieke akte”) of door middel van een akte opgesteld door de cedent en cessionaris zelf, of bijvoorbeeld d.m.v. hulp van een jurist/advocaat (“de onderhandse akte”).

Cessie kan zowel openbaar plaatsvinden als stil. Bij een openbare cessie dient de cessie te worden medegedeeld aan de debitor cessus (d.w.z. de schuldenaar). Bij de stille cessie hoeft de cessie niet te worden medegedeeld aan de schuldenaar, maar dient de akte in te worden geschreven bij de Belastingdienst (indien is gekozen voor een onderhandse akte) of bij de notaris te worden geregistreerd (indien is gekozen voor een authentieke akte).

Als gevolg van een openbare cessie weet de schuldenaar dat bevrijdend aan de overnemende partij dient te worden betaald. Dat is anders bij een stille cessie. Gezien het feit dat deze niet is medegedeeld, kan de schuldenaar nog steeds bevrijdend betalen aan de ‘oude’ schuldeiser.

Heeft u vragen over de overdracht van een vordering? Neem dan contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *